Nyheter

Referat styremøte i historielaget 2.mars 2017

3. april, 2017

Referat styremøte i historielaget 2.mars 2017

Tilstede: Tom Hafredal, Jostein Rise, Arne Lund, Astrid Marie Svendsen, Steinar Vinje, Eva Brynjulfsen, Kai Arne Paulsen, Håkon Solvang, Solveig Bugtene

 

Fravær: Roar Isaksen, Hans Per Heistad, Arne Flaatten, Thor Tinderholt

 

1. Tom går gjennom tidligere referater, noen kommentarer og rettinger til referatet fra årsmøtet.

2. Konstituering: Arne J. Lund, blir nestformann for 2017.

3. Reguleringsplan for Fagerheim. Sekretær sender høringssvar, ingen merknad. Reguleringsplan for Dammuren, Omborsnes, og for Rognstranda. Sekretæren, undertegnede tar kontakt ang. Isdammen, for å høre om konsekvenser av reg.planen.

 

6. Garanti for utgivelse av bok. Styret ble enige om å gi en garanti inntil 5000 kroner, etter fremlagt regnskap.

 

7. Medlemsmøte 21.april på Langesund Bad. Ta kontakt med Roger Normann for foredrag om Langesunds historie. Kystfart. Ca.45 minutter.

 

8. Endring av vedtekter. I 2017 ble Tom Hafredal gjenvalgt som formann, Jostein Rise som kasserer, og Solveig Bugtene som sekretær. I 2018 er Astrid Svendsen, Thor Tinderholt og Arne Flaatten på valg. I 2019 er Håkon Solvang, Kai Arne Paulsen og Arne Lund, samt formann, nestformann og sekretær. Vedtektene for valg planlegges revidert ved neste årsmøte, at 5 styremedlemmer velges det ene året og 4 det andre året.

 

En ny paragraf 8 i vedtektene, den som blir utvalgt som æresmedlem i historielaget må være eller ha vært medlem i laget. Et æresmedlem i historielaget fritas fra å betale medlemskontigenten.

 

9. Honorar til redaksjonssekretær. Gunnar Sem fikk et slikt honorar den gang han hadde denne jobben. Nåværende redaksjonssekretær Odd Fredrik Johnsen innvilges også et honorar på 10.000 kr.

 

10. Evt. Arne Lund orienterer om historielagets to pågående prosjekter. 1. Flytting av Bamble kirkes gamle kirkeklokker fra 1300 tallet, fra Rørholt kirkegård og tilbake til Bamble kirke. Bamble historielag har bevilget 25.000 kr.til dette prosjektet. 2. Flytting av et gammelt stabbur fra Tråk, ned til Eik gård. Rammebevilgningen fra Historielaget er 300.000 kroner.

 

Bygdehusets årsmøte er 25.april og bygdebasaren avholdes 5.april.

 

Husk for framtidige julemøter; ikke sett fakkelbokser på rekkverket!

 

Neste år er historielagets 70 års jubileum. Planlegging av jubileumsfest bør starte til høsten.

 

 

 

 

Ref. Solveig M. Bugtene, sekr.